Om klinikken

Specialklinik for Psykoterapi & Klinisk Psykologi behandler voksne over 18 år med lette til moderate psykiske lidelser. Behandlingen er psykodynamisk psykoterapi, individuelt, par eller i gruppe. 

Ved lægehenvisning dækker den offentlige Sygesikring op til 12 samtaler. Ved angst og depression kan der genhenvises efter lægefaglig vurdering. 

Behandling i klinikken forudsætter, at du:

 • kan møde stabilt.
 • er somatisk og psykiatrisk udredt.
 • kan behandles monofagligt og uden langvarig medicinsk behandling. 
 • ikke er til fare for dig selv eller andre. 
 • har et moderat funktionsniveau.
 • kan drage relevant egenomsorg og tolerere et vist angst- og frustrationsniveau, også mellem konsultationerne.

Vi behandler ikke

 • Svær depression, angst og OCD.
 • Komorbide lidelser/komplekse psykiatriske tilstande med flere samtidige lidelser.
 • Personer med kompliceret social problematik og lavt funktionsniveau.
 • Svær personlighedsforstyrrelse eller anden svær psykiatrisk lidelse, herunder ADHD og bipolar sygdom.
 • Alkohol- eller stofmisbrug samtidig med psykiatrisk lidelse. 
 • Svær selvskade eller udadreagerende adfærd.
 • Udtalt spisevægring.
 • Psykotiske lidelser. 
 • Akut selvmordstruede patienter.

Læs mere om, hvordan vi arbejder.